1. “Responsief Recht: Verleden, Heden, Toekomst”

Prof. mr. dr. Paul van Seters zal drie onderwerpen aanstippen: 1) de rechtssociologische oorsprong van het idee/begrip “responsief recht”; 2) de huidige discussie over responsief recht in Nederland; 3) welke verwachtingen leven er over de mogelijkheden van responsief recht in de toekomst, met name over de wisselwerking tussen rechtsstaat en responsief recht. Daarbij gaat hij in op het latere werk van Philip Selznick (met Philippe Nonet de bedenker van het begrip Responsive Law), mede aan de hand van het hoofdstuk van Sanne Taekema in The Anthem Companion to Philip Selznick (2021), “The Promise of the Rule of Law Ideal”.

2. “Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?”

mr. dr. Lukas van den Berge zal de theorievorming zoals geïntroduceerd door Paul van Seters nader toelichten aan de hand van enkele recente ontwikkelingen in het bestuursrecht die duidelijk verband houden met (de nasleep van) de toeslagenaffaire.

3. “Onderzoek naar responsiviteit in de uitvoeringspraktijk”

dr. Kim Loyens en dr. Nadine Raaphorst zullen het hebben over het spanningsveld tussen responsiviteit en consistentie / gelijke behandeling, gekaderd in eerder onderzoek naar ‘street-level bureaucrats’ (o.a. van henzelf). Zij gaan daarbij in op wat maatwerk en responsiviteit betekent in de praktijk, welke risico’s het oplevert en hoe de sociale context kan bijdragen om consistentie te stimuleren in een responsieve aanpak.

4. De sprekers

Paul van Seters is emeritus hoogleraar rechtssociologie en emeritus hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht (doctoraal) en sociologie aan de Universiteit van Californië, Berkeley (doctoraat). Hij was directeur van Globus: Instituut voor Globalisering en Duurzame Ontwikkeling. Zijn onderzoek heeft onder meer betrekking op recht en communitarisme, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de mondiale civil society. Tot de boeken die hij redigeerde behoren Globalization and Its New Divides (2003), Communitarianism in Law and Society (2006), A Handbook of Globalization and Environmental Policy (2012), Global Social Movements and Global Civil Society (2014), en The Anthem Companion to Philip Selznick (2021).

Lukas van den Berge is universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in november 2016 op een dissertatie over de theorie en de praktijk van het Nederlandse bestuursrecht en publiceerde veelvuldig over dat onderwerp in tijdschriften als RM Themis en het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Recent verscheen ‘Responsief bestuursrecht’, een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) waarin hij onder meer pleit voor fundamentele herdenking en vernieuwing van het Nederlandse stelsel van bestuursrechtspraak. Lukas benadert het recht als fenomeen dat niet goed los kan worden gezien van zijn bredere sociale, economische, culturele, politieke en filosofische context.

Nadine Raaphorst is universitair docent aan de Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde. Ze studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2017 verdedigde ze haar proefschrift ‘Onzekerheid in Bureaucratie’ aan dezelfde universiteit. In haar onderzoek richt ze zich op besluitvormingsprocessen van uitvoerend professionals, zoals belastingdienstmedewerkers, gevangenisbewaarders en verpleegkundigen. De onderzoeksthema’s waar zij zich op richt zijn o.a. onzekerheid, prestatiemetingen, stereotypes, en gelijkheid van behandeling. In 2021 is zij van start gegaan met haar NWO Veni-onderzoek ‘Consistency without rules? How public servants and judges manage equal treatment when rules run out’.

Kim Loyens is universitair docent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij studeerde criminologie en overheidsmanagement aan de KU Leuven. Zij promoveerde bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven op een etnografisch onderzoek naar ethische besluitvorming bij de Belgische federale politie en de arbeidsinspectie. Haar onderzoek richt zich op (ethische) besluitvorming in handhavingsorganisaties (o.a. inspectie, politie, Koninklijke Marechaussee), de implementatie van integriteitsbeleid en de aanpak van mensenhandel.

Caroline Raat is moderator. Zij studeerde rechten en bestuurswetenschap met een minor in psychologie in Leiden en promoveerde in Tilburg op het interdisciplinaire “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties”. Zij leunde daarbij op het werk van Philip Selznick en onderzocht de balans tussen responsiviteit en klassieke rechtsstatelijke waarden. Daarbij muntte zij ‘rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst’. Momenteel houdt Caroline zich bezig met onderwerpen rond recht en integriteit, onder meer als docent en auteur van het Handboek Ethiek en integriteitszorg voor de overheidsjurist (2022).

Bonus

Aan het einde van het symposium is een (korte) boekuitreiking. Ook is er een ‘digitale nazit’.

Aanmelden

Als u dit formulier invult en verstuurt, ontvangt u de gegevens voor het online minisymposium op 24 januari 2022 om 11:00 uur.

Initiatief rechtsstaat