Ackroyd & Thompson 1999 – S. Ackroyd en P. Thompson, Organizational Misbehaviour, Sage Publications, London 1999

Aristoteles 1999 – Aristoteles, Ethica, Ethica Nicomachea, Historische uitgeverij, Groningen 1999

Babiak & Hare 2006 – P. Babiak and R.D. Hare, Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work, Harper/Collins, New York 2006

Babiak et. al. 2010 – P. Babiak et. al., Corporate Psychopathy: Talking the Walk, Behavioral Sciences and the Law, 2010-28, p. 174-193

Bandura 2002 – A. Bandura, Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency, Journal of Moral Education, Vol. 31, No. 2, 2002, p. 101-119

Barendrecht & Chabot 2020 – M. Barendrecht & M. Chabot, Het papieren paleis. De noodzaak van een menselijker recht, Amsterdam: Uitgeverij Balans 2020.

Barkhuysen & Den Ouden 2020 – T. Barkhuysen & W. Den Ouden, ‘Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Over responsief bestuursrecht, integrale geschilbeslechting en vooral…maatwerk’, NJB 2020/954, p. 1042-1053.

Beauchamp 1991 – T.L. Beauchamp, Philosophical Ethics, An Introduction to Moral Philosophy, McGraw Hill Inc., New York 1991

Van den Berg 2021, C. van den Berg, Toegankelijkheid van het recht, InHolland, Rotterdam 2021

Berlin 1969 – I. Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford University Press, Londen 1969

De Bock 2015 – R. de Bock, Grip op kwaliteit, Preadvies Nederlandse Juristen Vereniging, 2015

Van den Bos et. al. 2021- K. van den Bos et. al., Klassenjustitie, Een verkennend kwalitatief onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen, WODC Den Haag 2021.

Bovens 1990 – M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie, Beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid, Tjeenk Willink, Zwolle 1990

Brenninkmeijer 2019 – A.F.M. Brenninkmeijer, Moreel Leiderschap,  Prometheus Amsterdam 2019

Van den Brink 2000 – B. van den Brink, ‘Franz Kafka: Der Prozess’, in: Witteveen & Taekema, Verbeeldingsmacht, wat juristen moeten lezen, BJu Den Haag 2000, pp. 185 – 190

Cialdini 2006 – R. Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion, Harper Business, New York 2006

Coble Vinzant & Crothers 1998 – J. Coble Vinzant en L. Crothers, Street-Level Leadership, Discreton and Legitimacy in Front-Line Public Service, Georgetown University Press, Washington D.C. 1998

Commissie Europeanisering 2021 – Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR, Europa en het algemeen bestuursrecht, Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde, Bju, Den Haag 2021

Damen, 2020 – L.J.A. Damen, ‘Op naar 2GST in het bestuursrecht’, NTB 2020/2, p. 3-18. Damen, NTB 2020/74 L.J.A. Damen, ‘Op naar een dienende overheid (1DO)!. Naschrift’, NTB 2020/74, p. 196-197.

Van Duyne 1995 – P.C. van Duyne, ‘Machtsmisbruik in politiek en openbaar bestuur,’ in: J.H.J. van den Heuvel et. al. (red.), Ethiek in politiek en openbaar bestuur, Lemma, Utrecht 1995, pp 117 – 142

Edmondson 2019 – A.C. Edmondson, De onbevreesde organisatie, creëer psychologische veiligheid om innovatie en groei te stimuleren, Business Contact, Amsterdam/Antwerpen 2019

Van Eijk 2017 – G. van Eijk, Hoe scoort Bernie Madoff op de RISc? Pleidooi voor klasse-sensitieve risicotaxatie van boordloze daders en witteboorden daders, Boom Criminologie, Den Haag 2017

Engbersen et. al 2015 – G. Engbersen et. al.,  Mattheüs in de buurt. Over burgerparticipatie en ongelijkheid in grote steden. Rotterdam, 2015

Fennimore et. al. 2016 – Fennimore et. al., Public entrepreneurship and sub-clinical psychopaths: a conceptual frame and implications, International Journal of Public Sector Management, Vol. 29, Issue: 2016-6, p.612-634

FNV 2018 – FNV, Integriteit bij de rijksoverheid, 2018

Fuller 1969 – L. Fuller, The Morality of Law, Revised edition, Yale University Press, 1969

Furnham  1998 – A. Furnham, The psyhology of behaviour at work, The individual in the organizati­on, Psychology Press, London 1998

Gino et. al. 2008 – F. Gino et. al., No harm, no foul: The outcome bias in ethical judgments, Harvard Business School, Boston 2008

De Graaf en Huberts 2010 – G. de Graaf, L.W.J.C. Huberts, Integriteit in het Nederlands openbaar bestuur, in: R. Andeweg, J. Thomassen, Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie, Leiden University Press/Amsterdam University Press 2010, p. 477-497

Greco 2021 – Greco, Netherlands Compliance Report (GrecoRC5(2021)6)

Hansen & Baker 2017 – L. Hansen & D.L. Baker, “Corporate Psychopaths” in Public Agencies?, Journal of Public Management & Social Policy (2017), p. 21-41

Heres en Lasthuizen 2012  – L. Heres en K. Lasthuizen, What’s the Difference? Ethical Leadership in Public, Hybrid and Private Sector Organizations, Journal of Change Management Vol. 12 (2012), No. 4

Hertogh et.al 1998 – M.H.M. Hertogh, C. Raat en W.J. Witteveen, ‘Tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. Proeve van een idealenperspectief,’ in: Van der Burg & Brom (red.) Over idealen, Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, Tjeenk Willink, Deventer 1998, pp. 103 – 129

Hogeveen et. al. 2013 –  Hogeveen et. al., Power Changes How the Brain Responds to Others, Journal of Experimental Psychology (2013) p. 1-6

Hoogwout 2002 – Hoogwout, M. (2002), ‘Klantgemak als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,’ in: Openbaar Bestuur, nr. 6-7, pp. 33 – 35

Huberts 2019 – L.W.J.C. Huberts, Moraal en macht, Integriteit en kwaliteit van besturen in theorie en praktijk, VU, Amsterdam 2019

Hvk 2021 – Huis voor klokkenluiders, Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager, de stand van zaken, Utrecht 2021

Van Heukelom en Van Tienen 2019 – S. van Heukelom en F. van Tienen, Advies over het gebruikmaken van de juridische ruimte van de Algemene wet bestuursrecht voor het bieden van maatwerk, Den Haag 2019

Jacobs 1992 – J. Jacobs, Systems of Survival, A Dialogue on the Moral Foundations of Commerce and Politics, New York, Random House 1992

Johnason et. al. 2012 – P.K. Jonason et. al., The Dark Triad at work: How toxic employees get their way, Personality and Individual Differences 52 (2012), p. 449-453

Jowell 1975 – J.L. Jowell, Law and Bureaucracy, Administrative Discretion and the Limits of Legal Action, Dunnellen publishing company, inc., New York 1975

Kahneman 2011 – D. Kahneman, Thinking Fast and Slow, New York: FSG 2011

Kahneman et. al. 2021 – D. Kahneman et.al., Ruis, Waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen, en hoe we dat kunnen voorkomen, Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2021

Kets de Vries & Miller 1985 – M.R.R. Kets & Vries en D. Miller, Narcissism and leadership: An object relations perspective, Human Relations, 38 (1985), p. 583-601

Lanckaert 2020 – E. Lanckaert, Juridische beroepsethiek 2.0, Professionaliteit door menselijkheid, Gompel&Svacina 2020

Lind & Tyler 1988 – E.A. Lind. & T.R. Tyler, The social psychology of procedural justice,  New York: Plenum Press 1988

Lipsky 1980 – M. Lipsky, Street level bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services, Russel Sage, New York 1980

MacIntyre 1984 – A. MacIntyre, After Virtue, a Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1984

Makin e.a. 2003  – P. J. Makin et. al, Organizations and the psychological contract: Managing people at work, BPS Books, Manchester 2003

Maynard-Moody & Musheno 1999 – S. Maynard Moody & M. Musheno, Morality over legality: Invoking Norms from the Front-Lines of Government, Chicago 1999

Marseille & Mein 2020 – A.T. Marseille & A.G. Mein, Onderzoek: Informele aanpak bij bezwaar, Rapportage werkpakket 5: afsluitende rapportage, HvA 2020

Nonet & Selznick 1978 – P. Nonet en P. Selznick, Law and Society in Transistion: Toward Responsive Law, Harper & Row, New York 1978

NTB (red.) 2018 – NTB (red.) Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, Themanummer responsiviteit, 2018, afl. 5

OESO 2017 – OECD Recommendation of the Council on Public Integrity, OECD/LEGAL/0435

OESO 2018  – Behavioural Insights for Public Integrity: Harnessing the Human Factor to Counter Corruption, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris 2018

OESO 2020 – OECD Public Integrity Handbook, OECD Publishing, Paris 2020

Palmen et. al. 2020 – D. Palmen et.al., High self-control may support ‘success’ in psychopathic leadership: Selfcontrol versus impulsivity in psychopathic leadership, Aggression and Violent Behavior 50 (2020), p. 1-17

Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 2020 – Eindverslag ‘Ongekend Onrecht’, Kamerstukken II, 2020-2021, 35510, nr. 2

Paulhus & Williams 2002 – D.L. Paulhus & K.M. Williams, The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, Journal of Research in Personality 36 (2002) p. 556-563

Paulhus et. al. 2021 – D.L. Paulhus et. al., Screening for Dark Personalities The Short Dark Tetrad (SD4), European Journal of Psychological Assessment (2021), 37(3), p. 208–222

Putters 2019 – K. Putters, Veenbrand, Smeulende kwesties in de welvarende samenleving.  Prometheus, Amsterdam, 2019

RvS 2018 – Raad van State Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen, Kamerstukken II 2017/18, 26643, nr. 557

Rob 2014 – Raad voor het openbaar bestuur, Hoe hoort het eigenlijk, Passend contact tussen overheid en burger, Den Haag, 2014

Raat 2007 – C. Raat, Mensen met Macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties, Bju, Den Haag 2007

Raat 2013 – C. Raat, Selznick on Governance Revisited, What can We Learn from Early Legal Sociology?, In: Heldeweg et al (red.), Law & Governance, Beyond the Public-Private Law Divide? Eleven, Den Haag 2013

Rutgers 1999 – M.R. Rutgers, ‘Be rational! But what does it mean?, A history of the idea of rationality and its relation to management thought’, Journal of Management History, Vol. No. 1 1999, pp. 17 – 35

Rutz e.a. 2017 – S. Rutz et. al., ‘Enhancing responsiveness and consistency, Comparing the collective use of discretion and discretionary room at inspectorates in England and the Netherlands’, Regulation and Governance 11, p. 81-94.

Scheltema 2015 – M. Scheltema, ‘Bureaucratische rechtsstaat of responsieve rechtsstaat’, NTB 2015/37, p. 287-289

Schuurmans & Esser 2020 – Y.E. Schuurmans, A.E.M. Leijten & J.E. Esser, Bestuursrecht op Maat, tussenrapport en eindrapport, Universiteit Leiden 2020

Selznick 1992 – P. Selznick, The Moral Commonwealth, Social Theory and the Promise of Community, California University Press, Berkeley 1992

Skolnick 1968 – J.H. Skolnick, ‘Coercion to virtue, enforcement of morals,’ Southern California Law Review 1968, vol 41, pp. 588 – 641

W. Slingerland 2018 – W. Slingerland, Network corruption: when social capital becomes corrupted: Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law, VU, Amsterdam 2018

Sutton 2007 – R.I. Sutton, The No Asshole Rule, Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn’t, Business Plus 2007

Tanja 2018 – E.G. Tanja, ‘Responsiviteit: betekenis, waarde en gevolgen voor de bestuur(srechte)lijke praktijk, NTB 2018/29, p. 185-187

De Vries 2016 – R.E. De Vries, De nachtmerrie van elke werkgever, Het explosieve mengsel van lage Integriteit, lage Consciëntieusheid en lage Verdraagzaamheid, Gedrag & Organisatie 2016 (29), p. 316-346

Van Vught & Wildschut 2012 – Van Vught en Wildschut, Gezag, de wetenschap van macht, gezag en leiderschap, Bruna, Amsterdam 2012

Weber 1972 – Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft: Rechtssoziologie, Tübingen 1972

Wilmink 2020 – H. Wilmink, Voorbij boos en achteloos, Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger, Stichting Beroepseer 2020

Witteveen 2014 – W.J. Witteveen, De wet als kunstwerk, Boom, Amsterdam 2014

WRR 2017 – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Weten is nog geen doen, Den Haag 2017